Smile dance & fitness » SmileDance FESTA!!! Pizzata 23 gennaio 2015